Regulamin strony internetowej

www.tinydots.pl

 I. Definicje

1.1. Kupujący - osoba fizyczna, która nabywa towary do celów osobistych, nie związanych z działalnością gospodarczą, i zawarła ze Sprzedawcą umowę na warunkach określonych niniejszą ofertą sklepu internetowego tinydots.pl;

1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu znajdującego się na stronie www.tinydots.pl w szczególności dokonująca zakupów;

1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

1.4. Opinie – oznaczają zamieszczone w Serwisie przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające opinię Klienta, która jest subiektywna, o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie; Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania itp.;

1.5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.6. Przedsiębiorca indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.7. Regulamin zakupów (Regulamin) ‐ niniejszy dokument dotyczący świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego tinydots.pl.;

 1.8. Sklep internetowy (sklep, Serwis, Sprzedawca) - znajduje się na stronie internetowej pod adresem. tinydots.pl za pomocą którego Kupujący ma możliwość składania zamówień;

1.9. Towar - przedmiot i/lub usługa znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta ;

1.10. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

1.11. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką, kurs online;

1.12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów zgodnie z Kodeksem Cywilnym, zawarta pomiędzy Tinydots Sp z o.o. a Kupującym, która realizowana jest za pomocą Sklepu internetowego;

1.14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

1.15. Warunki sprzedaży towarów na odległość- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204., z późn. zm.);

1.16. Zamówienie - poszczególne pozycje wybrane spośród produktów wyświetlanych na stronie internetowej Sprzedawcy określone przez Kupującego przy składaniu wniosku.

II. Postanowienia ogólne

 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego tinydots.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin zawiera zasady, o których mowa w artykule 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sprzedający. Tinydots Sp z o.o., ul. Prądnicka 12, Kraków, Polska; NIP 6772445248 | KRS 0000793993 | REGON 383831827, dane kontaktowe: e-mail: office@tinydots.pl, nr tel. 722 135 582.

 

 2.4. Niniejszy Regulamin, w szczególności określa:

a. zasady składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej naszego sklepu;

b. prawa i obowiązki stron umowy wynikające z zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.5. Warunki techniczne i wymagania dla sprzętu i systemu komputerowego konieczne do składania zamówień:

- Dostęp do sieci internetowej;

 - Aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge, Safari).

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 2.7. Sprzedający ma prawo do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego z osobami powyżej 18 roku życia.

2.8. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej tinydots.pl.

 2.9. Informacje o produktach na stronach internetowych sklepu, opisy, parametry techniczne i operacyjne oraz ceny stanowią ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c.

2.10. Ceny na stronie tinydots.pl obowiązują od momentu otrzymania wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów zamówienia lub zamówień. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się tylko w odniesieniu do poszczególnych produktów, po otrzymaniu przez Kupującego wymienionego powyżej potwierdzenia w formie elektronicznej.

 

 

III. Regulamin zakupów w sklepie internetowym

3.1. W celu złożenia zamówienia należy zaakceptować Regulamin i Warunki sprzedaży towarów oraz udostępnić dane osobowe poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

3.2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w formularzu zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

 3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usług sklepu internetowego, nie może ponownie składać zamówienie bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

 a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 b. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Sprzedającego,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

g. przed rozpoczęciem wykorzystania produktu należy sprawdzić wszystkie niezbędne parametry towaru (rozmiar, ilość, jakość grafiki), przeczytać instrukcję i zasady montażu (klejenia) towaru, które są dostępne na stronie internetowej oraz obowiązkowo znajdują się w opakowaniu produktu.

Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach przed użyciem produktu. W przypadku użytkowania produktów Kupujący nie jest uprawniony do przedstawienia roszczenia o jakość (wady) produktu do Sprzedającego. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem podczas montażu (klejenia) nie dają podstaw Kupującemu do złożenia reklamacji wobec Sprzedającego.

3.6. Sklep internetowy jest dostępny dla Kupujących w dowolnym czasie. Przyjmowanie zamówień z potwierdzeniem od Sprzedawcy całodobowo od poniedziałku do niedzieli. Zamówienia złożone będą przyjmowane (potwierdzone) po zaksięgowaniu wpłaty najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu płatności.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”– Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.3. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie potwierdzenie złożonego zamówienia.

 Potwierdzenie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

·       nazwę zamówionego Produktu;

·       ceny Produktów i usług;

·       dodatkowe koszty (jeżeli dotyczy);

·       sposób dokonania płatności;

·       miejsce dostawy.

4.4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.5. Złożone przez Kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedającym zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami sprzedaży towarów.

 4.6. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, jego numerem, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wymienionego wyżej potwierdzenia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.8. Kupujący akceptują, że Serwis może zawierać łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie stanowiących własności ani w inny sposób zależnych lub kontrolowanych przez Sprzedającego. Użytkownicy potwierdzają, że dostęp do Serwisu może następować za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym razie łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedający w takim przypadku zachęca do zapoznania się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Kupującego.

 

V. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

5.1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, chyba że umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pomocą materialnego nośnika.

5.2. Do umowy, na mocy której Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

5.3. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

5.4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

5.5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

5.6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

 

Va. Odstąpienie od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

5.1. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

2) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

V b Reklamacja treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

5.1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

5.2. Ponadto, aby treść cyfrowa lub usługa cyfrowa mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

5.3. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

5.4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 3, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

5.6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

5.7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy chyba że strony postanowiły inaczej.

5.8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

5.9. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego powyżej jeżeli brak ten podstępnie zataił.

5.10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

5.11. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

5.12. Postanowienia §V, §Va oraz §Vb stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VI. Dostawa

6.1 Nasze towary dostarczamy do Polski, jak i zagranicę. Koszty dostawy poza granice Polski można w każdej chwili sprawdzić po kontakcie z obsługą klienta: kontakt@tinydots.pl. Nie ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie.

6.2 Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na wskazany adres klienta. Wysyłka na terenie Polski jest gratis, jeśli suma zamówienia przekroczy 200 złotych. W przypadku jeśli zamówienie jest mniejsze niż 200 złotych koszt dostawy będzie zgodny z aktualną stawką kurierską, którą będzie widoczna na stronie podczas składania zamówienia.

6.3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. W przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze czas produkcji liczony jest od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia.

 6.4. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@tinydots.pl.

6.5. Towary cyfrowe będą dostarczone natychmiast po opłaceniu zamówienia przez Klienta na adres poczty elektronicznej podanej podczas składania zamówienia.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Kupujący ma możliwość uiszczenia opłaty:

- kartą kredytową,

 - przelewem elektronicznym,

  - bramkami płatności dostępnymi na stronie.

 7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. tinydots.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.

8.2. Kupujący określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

8.3. Zamówiony przez Kupującego produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Kupującemu nie przysługuje.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta sklep może wyłączyć możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.4. Prawo do odstąpienia od Umowy, która dotyczy dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu 14 dni od dokonania zakupu Towaru w sklepie rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.

IX. Zamieszczanie Opinii w Serwisie

9.1. Sprzedawca gwarantuje Klientom zarejestrowanym w Serwisie również możliwość zamieszczania opinii o zakupionych Towarach.

9.2. Szczegółowe zasady oraz warunki zamieszczania przez Klientów zarejestrowanych  w Serwisie Opinii w Serwisie uregulowane zostały w odrębnym Regulaminie zamieszczania Opinii, dostępnym tutaj.[M1] 

X . Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą  a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

10. 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad.

10.3. Reklamację (tj. reklamowany produkt i opis reklamacji na formularzu albo w innej formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres kontakt@tinydots.pl.

10.4. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres: kontakt@tinydots.pl. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Serwisie adres Konsumenta.

10.5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

10.6. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

10.7. Wadą jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

10.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w powyższym zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

10.9. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.

10.10. Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

10.11. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.

10.12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

10.13. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, będzie on mógł odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10.14. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której  został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla niego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10.15. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Towar na swój koszt.

10.16. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

10.17. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi nie będącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady rzeczy, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

10.18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

10.19. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.20. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.21. Produkty zamówione z użyciem narzędzia kadrowania dostępnego na stronie nie odzwierciedlają w 100% wybranego kadru podczas konfiguracji produktu. Produkt, a w szczególności jego kadr wyświetlany w serwisie jest obrazem poglądowym, symulującym produkt w postaci fizycznej. Kadr wyświetlany w serwisie www.tinydots.pl może się nieznacznie różnić od produktu w fizycznej postaci. Drobne różnice w kadrowaniu nie są podstawą do reklamacji.

10.22. Różnice w odwzorowaniu kolorów między wyprodukowanym i dostarczonym do klienta produktem fizycznym a poglądowym, prezentowanym na stronie www.tinydots.pl mogą występować ze względu na różnice w ustawieniach oraz parametrach ekranów komputerów oraz urządzeń mobilnych (laptop, tablet, smartfon). Różnice kolorystyczne zależne od ustawień ekranu/monitora nie są podstawą do reklamacji.

10.23. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi po dokonanym montażu produktów typu fototapety, tapety oraz naklejki nie będą rozpatrywane z uwagi na niedostosowaniu się do narzuconego przez Sprzedającego obowiązku sprawdzenia produktu przed użyciem pod kątem niezgodności z dokonanym zamówieniem.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Sprzedający dokłada starań, by sklep internetowy spełniał oczekiwania użytkowników, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub inną mogącą wyniknąć z niedoskonałości serwisu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).

11.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego;

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Tinydots, Prądnicka 12, 30-002 Kraków lub mailowo pod adres: kontakt@tinydots.pl.

11.4. Sprzedający informuje, że ze względu na właściwości procesu technologicznego charakter zamówienia może nieznacznie różnić się od faktycznie wykonanej usługi, które to różnice wynikają w szczególności z takich czynników jak parametry techniczne ekranu lub wybrane ustawienia wyświetlania. W związku z powyższym, Sprzedający wskazuje, że różnica zakresów tolerancji między produktem zakupionym a zamówieniem może wynieść około 1%. W przypadku odwzorowania kolorów między wyświetlonym produktem a produktem otrzymanym różnica może wynieść około 5%.

 11.5. Sprzedający informuje, że w przypadku, w którym zamówienie na ten sam produkt zostało dokonane w dwóch lub więcej oddzielnych zamówieniach, możliwe jest wystąpienie różnic w odwzorowaniu kolorów, o których mowa w ust. 8.5.

 11.6. Wyżej wymienione okoliczności nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

XII. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej Sprzedającego

12.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że całość praw do Serwisu należy do Sprzedającego. Zabronione jest korzystanie z tych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w (i) ramach Serwisu oraz (ii) w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

12.2. Serwis, jego poszczególne jego elementy (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje oraz opracowania materiałów podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym.

12.3. Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Sprzedający dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Sprzedającego jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Sprzedającego.

12.4. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Sprzedającego jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

12.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu w następstwie użycia własności Sprzedającego bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

12.6. Produkty, znajdujące się w ofercie sklepu internetowego, są chronione prawem autorskim. Kupujący lub osoby trzecie nie mają prawa do produkcji, rozpowszechniania, reprodukowania towarów Sprzedającego (w tym obrazów, slajdów, zdjęć), wyświetlonych na stronie sklepu internetowego. Wykorzystanie powyższych produktów jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego, która może zostać nadana do konkretnego celu i na określony czas.

12.7. Tylko za uprzednią zgodą Sprzedającego i na jego warunkach grafiki, fotografie, slajdy, zdjęcia, teksty, obrazy itp. mogą zostać opublikowane.

12.8. Jeśli Kupujący przesyła Sprzedającemu własne materiały, domniemywa się, że Kupujący posiada prawa autorskie do tych utworów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania pisemnego potwierdzenia autorstwa. W przypadku nieprzedstawienia dowodów autorstwa Sprzedający może anulować zamówienie.

12.9. Inne kwestie, które nie są objęte tym rozdziałem, podlegają ustawie z dnia 02.04.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO": informujemy, że:

13.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest TINYDOTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-002), przy ul. Prądnickiej 12, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000793993, posiadająca NIP: 6772445248, REGON: 383831827, o kapitale zakładowym  w wysokości 5 000 zł, e-mail:_ office@tinydots.pl nr tel. 722 135 582.

 

13.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

13.3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:

- zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

- w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

13.4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej i dostawcom płatności).

13.5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.

13.6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).

13.7. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

13.8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

13.9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania, nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.

13.10. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

13.11. Administrator informuje, że Pani/a dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na zasadach określania preferencji dotyczących produktów oferowanych przez Sklep. Wpływ i konsekwencje tego działania będą następujące: przedstawianie propozycji dotyczących konkretnych produktów oferowanych przez Sklep Usługodawcy.

13.12. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Usługodawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).

13.13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.

XIV. Zmiana Regulaminu

1. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:

1) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową;

2) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis;

3) wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

4) zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Serwis;

5) poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;

6) zmiana danych Serwisu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;

7) potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.

14.2. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Serwisu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.

14.3. O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Serwisu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

14.4. Zmiany dotyczące nowych Towarów  lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać  od daty ich ogłoszenia.

14.5. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie regulaminu.

14.6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu.

14.7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych m.in. z obsługą konta, Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą  poprzez adres e-mail: biuro@tinydots.pl.

XV. Postanowienia końcowe

15.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

15.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z siedzibą Sprzedającego.

15.3. Polityka ochrony prywatności Serwisu („Polityka Prywatności”) zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Sprzedający traktuje dane osobowe przekazane w ramach Serwisu. Przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, następuje na zasadach i w formach prawem przewidzianych.

15.4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

a) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);

b) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

15.5. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem e-mail http://www.krakow.wiih.gov.pl .

15.6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

15.7. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

15.8. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

 

 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OPINII NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.tinydots.pl

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zamieszczania opinii przez Użytkowników, którzy dokonali zakupu Towarów na stronie www.tinydots.pl.

2. Wszelkie definicje i pojęcia użyte z dużej litery zostały zdefiniowane w Regulaminie Strony Internetowej dostępnym https://tinydots.pl/content/1-regulamin.

Usługodawcą jest TINYDOTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-002), przy ul. Prądnickiej 12, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000793993, posiadająca NIP: 6772445248, REGON: 383831827, o kapitale zakładowym  w wysokości 5 000 zł,  , e-mail: office@tinydots.pl nr tel. 722 135 582

 

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej  www.tinydots.pl, w zakładce Regulamin zamieszczania Opinii (dalej jako Regulamin), w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i  wydrukowanie przez każdą osobę zainteresowaną. Dodatkowo, Regulamin może zostać przesłany przez Usługodawcę w formacie pliku pdf., na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji konta.

5. Zamieszczanie opinii dotyczących Towarów oferowanych na ww. stronie internetowej (dalej: „Opinia” lub „Opinie”)  dostępne jest dla Klienta, będącego zarejestrowanym Użytkownikiem (posiadającym indywidualne konto), który zawarł umowę sprzedaży z Usługodawcą czyli dokonał zakupu Towaru dostępnego w asortymencie Usługodawcy.

6. Wystawienie Opinii możliwe jest po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Opinii oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie dedykowanego checkboxa.

7. Opinie zamieszczane są przez Użytkownika pod wybranym przez niego pseudonimem (nick) lub jego imieniem i nazwiskiem. Pseudonim (nick) nie może być stworzony w takim sposób, że będzie naruszać prawa osób trzecich (w tym praw autorskich, praw zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli Usługodawca uzna, że wybrany przez Użytkownika pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii, wówczas ma prawo go usunąć.

8. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej i/lub w formie graficznej (poprzez przyznanie wybranej przez Użytkownika liczby gwiazdek). Na podstawie Opinii Użytkowników dany Towar opatrzony będzie określoną liczbą gwiazdek. Liczba gwiazdek widniejąca przy Towarze jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek pozostawionych w Opiniach Użytkowników pod danym Towarem.

9. Opinie  o Towarach mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji wystawiającego Opinię Użytkownika poprzez podanie przez Niego numeru zamówienia, który będzie widoczny tylko dla Usługodawcy.

11. Użytkownik, który zamieszcza Opinie na powyższej Stronie internetowej zapewnia i  oświadcza, że Opinie:

a) powstały w wyniku jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);

b) są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

c) nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.

12. Użytkownik wyraża zgodę oraz potwierdza, że nie będzie wystawiać Opinii, które:

a) są fałszywe, nieścisłych i/lub mylące;

b) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowych, tajemnice przedsiębiorstwa;

c) zawierają dane kontaktowe, w tym w szczególności imiona i nazwiska, numery telefonów, dane adresowe lub inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail);

d) naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

e) dyskryminują, zniesławiają, oczerniają, są bezprawne, zastraszające lub szykanujące kogokolwiek (osobę lub podmiot);

f) nie odnoszą się w całości lub w części do opiniowanych Towarów;

g) są wystawione przez Użytkownika w ramach odpłatnej współpracy lub otrzymanie innego świadczenia;

h) zawierają szkodliwe oprogramowanie, programy lub pliki;

i) zawierają odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub portali.

13. W przypadku chęci usunięcia przez Użytkownika zamieszczonej przez niego na ww. Stronie internetowej Opinii , należy zwrócić się  w tym celu do Usługodawcy kontaktując się poprzez adres e-mail: office@tinydots.pl.

14. Użytkownik oświadcza, że z  chwilą zamieszczenia Opinii na Stronie Internetowej, udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez  Usługodawcę z Opinii na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;

c) wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez  Usługodawcę);

d) kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.

15. Użytkownik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

16. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy  związanych z publikacją Opinii, Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Usługodawcy przed takimi roszczeniami. Ponadto, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę związanych z publikacją Opinii przez danego Użytkownika.

17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane przez Użytkowników na ww. Stronie Internetowej w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Strony Internetowej. W przypadku występowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem zamieszczania Opinii a Regulaminem Strony Internetowej pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Regulaminu  zamieszczania Opinii.

19. Informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnych https://tinydots.pl/content/7-polityka-prywatnosci[M1] 

20. Usługodawca może zmienić treść niniejszego Regulaminu zamieszczania Opinii wyłącznie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;

b) zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Usługodawcy;

c) zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług,

d) ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;

f) konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;

21. Zmieniony Regulamin Opinii zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin  zamieszczania Opinii” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie oraz wydrukowanie. Usługodawca zawiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu zamieszczania Opinii, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej w Serwisie. Klienci zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu Opinii poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu Opinii na podany przez nich adres e-mail.

22. Regulamin Opinii w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie się co do braku akceptacji zmienionego Regulaminu.

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2023.

 

 


 [M1]Możliwość kliknięcia i przejścia do obu polityk.