• I. Definicje

  • 1.1. Kupujący - osoba fizyczna, która nabywa towary do celów osobistych, nie związanych z działalnością gospodarczą, i zawarła ze Sprzedawcą umowę na warunkach określonych niniejszą ofertą sklepu internetowego tinydots.pl;

   1.2 Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

   1.3 Regulamin zakupów (Regulamin) ‐ niniejszy dokument dotyczący świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego tinydots.pl.;

   1.4 Sklep internetowy (sklep, Serwis, Sprzedawca) - znajduje się na stronie internetowej pod adresem. tinydots.pl za pomocą którego Kupujący ma możliwość składania zamówień;

   1.5 Produkt - produkt oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym;

   1.6 Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów zgodnie z Kodeksem Cywilnym, zawarta pomiędzy Tinydots Sp z o.o. a Kupującym, która realizowana jest za pomocą Sklepu internetowego;

   1.7 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

   1.8 Warunki sprzedaży towarów na odległość- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204., z późn. zm.);

   1.9 Zamówienie - poszczególne pozycje wybrane spośród produktów wyświetlanych na stronie internetowej Sprzedawcy określone przez Kupującego przy składaniu wniosku.

 

 • II. Postanowienia ogólne

  • 2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego tinydots.pl

   2.2 Niniejszy Regulamin zawiera zasady, o których mowa w artykule 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

   2.3 Sprzedający. Tinydots Sp z o.o., ul. Prądnicka 12, Kraków, Polska;

   2.4 Niniejszy Regulamin, w szczególności określa:

   a. zasady składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej naszego sklepu;

   b. prawa i obowiązki stron umowy wynikające z zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego;

   2.5 Warunki techniczne i wymagania dla sprzętu i systemu komputerowego konieczne do składania zamówień:

  • - Dostęp do sieci internetowej
  • - Aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge, Safari)
  • 2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;

   2.7 Sprzedający ma prawo do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego z osobami powyżej 18 roku życia;

   2.8 Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej tinydots.pl;

   2.9 Informacje o produktach na stronach internetowych sklepu, opisy, parametry techniczne i operacyjne oraz ceny stanowią ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c;

   2.10 Ceny na stronie tinydots.pl obowiązują od momentu otrzymania wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów zamówienia lub zamówień. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się tylko w odniesieniu do poszczególnych produktów, po otrzymaniu przez Kupującego wymienionego powyżej potwierdzenia w formie elektronicznej.

 

 • III. Regulamin zakupów w sklepie internetowym

  • 3.1 W celu złożenia zamówienia należy zaakceptować Regulamin i Warunki sprzedaży towarów oraz udostępnić dane osobowe poprzez wypełnienie formularza zamówienia;

   3.2 Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

   a. podał w formularzu zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

   b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

   c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego,

   3.3 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usług sklepu internetowego, nie może ponownie składać zamówienie bez uprzedniej zgody Sprzedającego;

   3.4 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

   3.5 Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

   a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   b. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

   d. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Sprzedającego,

   e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

   f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

   g. przed rozpoczęciem wykorzystania produktu należy sprawdzić wszystkie niezbędne parametry towaru (rozmiar, ilość, jakość grafiki), przeczytać instrukcję i zasady montażu (klejenia) towaru, które są dostępne na stronie internetowej oraz obowiązkowo znajdują się w opakowaniu produktu.

   Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach przed użyciem produktu. W przypadku użytkowania produktów Kupujący nie jest uprawniony do przedstawienia roszczenia o jakość (wady) produktu do Sprzedającego. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem podczas montażu (klejenia) nie dają podstaw Kupującemu do złożenia reklamacji wobec Sprzedającego;

   3.6 Sklep internetowy jest dostępny dla Kupujących w dowolnym czasie. Przyjmowanie zamówień z potwierdzeniem od Sprzedawcy całodobowo od poniedziałku do niedzieli. Zamówienia złożone będą przyjmowane (potwierdzone) po zaksięgowaniu wpłaty najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu płatności.

 

 • IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

  • 4.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

   4.2 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”– Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

   4.3 Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie potwierdzenie złożonego zamówienia.

   Potwierdzenie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

   • nazwę zamówionego Produktu,

   • ceny Produktów i usług,

   • dodatkowe koszty (jeżeli dotyczy),

   • sposób dokonania płatności,

   • miejsce dostawy.

   4.4 W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

   4.5 Złożone przez Kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedającym zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami sprzedaży towarów;

   4.6 Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, jego numerem, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia;

   4.7 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wymienionego wyżej potwierdzenia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim

   4.9. Kupujący akceptują, że Serwis może zawierać łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie stanowiących własności ani w inny sposób zależnych lub kontrolowanych przez Sprzedającego. Użytkownicy potwierdzają, że dostęp do Serwisu może następować za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym razie łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedający w takim przypadku zachęca do zapoznania się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Kupującego.

 

 • V. Dostawa

  • 5.1 Nasze towary dostarczamy do Polski, jak i zagranicę. Koszty dostawy poza granice Polski można w każdej chwili sprawdzić po kontakcie z obsługą klienta: kontakt@tinydots.pl. Nie ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie.

   5.2 Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na wskazany adres klienta. Wysyłka na terenie Polski jest gratis, jeśli suma zamówienia przekroczy 200 złotych. W przypadku jeśli zamówienie jest mniejsze niż 200 złotych koszt dostawy będzie zgodny z aktualną stawką kurierską, którą będzie widoczna na stronie podczas składania zamówienia.

   5.3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie,. W przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze czas produkcji liczony jest od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia.

   5.4. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@tinydots.pl

 

 • VI. Ceny i metody płatności

  • 6.1 Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki;

   6.2 Kupujący ma możliwość uiszczenia opłaty:

   - kartą kredytową,

   - przelewem elektronicznym,

   - bramkami płatności dostępnymi na stronie

   6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 • VII. Prawo odstąpienia od umowy

  • 7.1 tinydots.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.

   7.2 Kupujący określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

   7.3 Zamówiony przez Kupującego produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Kupującemu nie przysługuje.

   Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta sklep może wyłączyć możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 • VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

  • 8.1 . Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego;

   8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@tinydots.pl Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

   8.3. Produkty zamówione z użyciem narzędzia kadrowania dostępnego na stronie nie odzwierciedlają w 100% wybranego kadru podczas konfiguracji produktu. Produkt, a w szczególności jego kadr wyświetlany w serwisie jest obrazem poglądowym, symulującym produkt w postaci fizycznej. Kadr wyświetlany w serwisie www.tinydots.pl może się nieznacznie różnić od produktu w fizycznej postaci. Drobne różnice w kadrowaniu nie są podstawą do reklamacji.

   8.4 Różnice w odwzorowaniu kolorów między wyprodukowanym i dostarczonym do klienta produktem fizycznym a poglądowym, prezentowanym na stronie www.tinydots.pl mogą występować ze względu na różnice w ustawieniach oraz parametrach ekranów komputerów oraz urządzeń mobilnych (laptop, tablet, smartfon). Różnice kolorystyczne zależne od ustawień ekranu/monitora nie są podstawą do reklamacji.

   8.5 Wszelkie zastrzeżenia i uwagi po naklejeniu fototapety nie będą rozpatrywane.

 

 • IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  • 9.1 Sprzedający dokłada starań, by sklep internetowy spełniał oczekiwania użytkowników, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z niedoskonałości serwisu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).

   9.2 Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego;

   9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Tinydots, Prądnicka 12, 30-002 Kraków lub mailowo pod adres: kontakt@tinydots.pl.

   9.4 Sprzedający informuje, że ze względu na właściwości procesu technologicznego charakter zamówienia może nieznacznie różnić się od faktycznie wykonanej usługi, które to różnice wynikają w szczególności z takich czynników jak parametry techniczne ekranu lub wybrane ustawienia wyświetlania. W związku z powyższym, Sprzedający wskazuje, że różnica zakresów tolerancji między produktem zakupionym a zamówieniem może wynieść około 1%. W przypadku odwzorowania kolorów między wyświetlonym produktem a produktem otrzymanym różnica może wynieść około 5%.

   9.5 Sprzedający informuje, że w przypadku, w którym zamówienie na ten sam produkt zostało dokonane w dwóch lub więcej oddzielnych zamówieniach, możliwe jest wystąpienie różnic w odwzorowaniu kolorów, o których mowa w ust. 8.5.

   9.6 Wyżej wymienione okoliczności nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

 

 • X. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej Sprzedającego

  • 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że całość praw do Serwisu należy do Sprzedającego. Zabronione jest korzystanie z tych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w (i) ramach Serwisu oraz (ii) w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

   2. Serwis, jego poszczególne jego elementy (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje oraz opracowania materiałów podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym.

   3. Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Sprzedający dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Sprzedającego jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Sprzedającego.

   4. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Sprzedającego jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

   5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu w następstwie użycia własności Sprzedającego bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

   10.1 Produkty, znajdujące się w ofercie sklepu internetowego, są chronione prawem autorskim. Kupujący lub osoby trzecie nie mają prawa do produkcji, rozpowszechniania, reprodukowania towarów Sprzedającego (w tym obrazów, slajdów, zdjęć), wyświetlonych na stronie sklepu internetowego. Wykorzystanie powyższych produktów jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego, która może zostać nadana do konkretnego celu i na określony czas.

   10.2 Tylko za zgodą Sprzedającego i na jego warunkach grafiki, fotografie, slajdy, zdjęcia, teksty, obrazy itp. mogą zostać opublikowane.

   10.3 Jeśli Kupujący przesyła Sprzedającemu własne materiały, domniemywa się, że Kupujący posiada prawa autorskie do tych utworów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania pisemnego potwierdzenia autorstwa. W przypadku nieprzedstawienia dowodów autorstwa Sprzedający może anulować zamówienie.

   10.4 Inne kwestie, które nie są objęte tym rozdziałem, podlegają ustawie z dnia 02.04.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 • XI. Postanowienia końcowe

  • 11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

   11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z siedzibą Sprzedającego.

   11.3 Polityka ochrony prywatności Serwisu („Polityka Prywatności”) zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Sprzedający traktuje dane osobowe przekazane w ramach Serwisu. Przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, następuje na zasadach i w formach prawem przewidzianych.

   1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane tylko w celu związanym z realizacją Umowy lub też przekazywane osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce Prywatności.

   11.4 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie internetowej. Użytkownicy, którzy już złożą zamówienie, zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w Regulaminie drogą e-mailową z prawem do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiany do niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Zamówienia, złożone przed wejściem zmian w życie, objęte są zasadami niniejszego Regulaminu obowiązującego w momencie składania zamówienia.