Gromadzenie informacji o użytkowniku

Możemy zbierać informacje o użytkowniku na różne sposoby. Informacje, które możemy gromadzić na Stronie obejmują:

Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu, informacje o karcie kredytowej, informacje demograficzne lub inne dane, które dobrowolnie podajesz nam podczas rejestracji na Stronie lub gdy zdecydujesz się uczestniczyć w różnych działaniach związanych ze Stroną, takich jak czat online i fora dyskusyjne. Użytkownik nie ma obowiązku podawania nam jakichkolwiek danych osobowych, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Witryny. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze na mocy przepisów prawa. Jeżeli dane te nie zostaną podane, usługi nie mogą być świadczone. Każda osoba, której dane osobowe są przez nas przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do tych danych, ich aktualizacji lub usunięcia, jak również prawo do ograniczenia lub odmowy dalszego przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W przypadku stwierdzenia, że Tiny Dots przetwarza dane osobowe, można wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.Polityka prywatności Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 1 lutego 2020 r. Tinydots ("my") szanuje prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Twoje dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową tinydots.pl, w tym wszelkie inne formy medialne, kanały medialne, mobilne strony internetowe lub aplikacje mobilne z nią związane lub z nią połączone (zwane dalej łącznie "Stroną Internetową"). Tiny Dots przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia oferowanych usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, prosimy nie wchodzić na Stronę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "ostatniej aktualizacji" w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany lub modyfikacje będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki Prywatności na Stronie, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymywania specjalnego powiadomienia o takich zmianach lub modyfikacjach. Jednocześnie informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej "GDPR".

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tinydots sp. z o.o. z siedzibą: Prądnicka 12, 30-002 Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Handlowego, NIP 6772445248 | KRS 0000793993 | REGON 383831827. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@tinydots.pl lub listownie na adres: Prądnicka 12, 30-002 Kraków, Polska. W zakresie dozwolonym przez prawo możemy przekazywać Państwa dane odbiorcom spoza naszej firmy. Do tych zewnętrznych odbiorców należą: - spółki stowarzyszone, którym dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji procesów grupowych wewnętrznego zarządzania danymi usługodawców, którzy na podstawie odrębnych umów z nami świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych, a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców. - podmiotów prywatnych lub publicznych, o ile jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego.

Dane pochodne

Informacje, które nasze serwery zbierają automatycznie podczas dostępu do Witryny, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas dostępu oraz strony przeglądane bezpośrednio przed i po wejściu na Witrynę. Jeśli korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, informacje te mogą również obejmować nazwę i typ Twojego urządzenia, system operacyjny, numer telefonu, kraj oraz inne interakcje z aplikacją i innymi użytkownikami za pośrednictwem plików dziennika serwera, a także wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz.

Informacje finansowe

Informacje finansowe, takie jak dane związane z metodą płatności (np. numer ważnej karty kredytowej, marka karty, data ważności), które możemy gromadzić podczas dokonywania zakupów, składania zamówień, zwrotu, wymiany lub żądania informacji o naszych usługach na Stronie. Przechowujemy tylko ograniczone, finansowe informacje. W przeciwnym razie, wszystkie informacje finansowe są przechowywane przez naszą firmę przetwarzającą płatności i zachęcamy do zapoznania się z jej polityką prywatności i skontaktowania się z nią bezpośrednio w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Uprawnienia Facebook

Strona może domyślnie uzyskać dostęp do podstawowych informacji o koncie na Facebooku, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, płci, daty urodzenia, aktualnego miasta i adresu URL zdjęcia profilowego, a także innych informacji, które użytkownik dobrowolnie ujawni. Możemy również poprosić o dostęp do innych uprawnień związanych z kontem użytkownika, takich jak znajomi, zameldowanie i tym podobne, a użytkownik może udzielić lub odmówić nam dostępu do każdego indywidualnego uprawnienia. Więcej informacji na temat uprawnień Facebooka można znaleźć na stronie Uprawnienia Facebooka.

Dane urządzeń przenośnych

Informacje o urządzeniu, takie jak identyfikator urządzenia mobilnego, model, producent oraz informacje o lokalizacji urządzenia, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny z urządzenia mobilnego. Informacje o geolokalizacji. Możemy żądać dostępu lub pozwolenia i śledzić informacje oparte na lokalizacji z Państwa urządzenia mobilnego, w sposób ciągły lub podczas korzystania przez Państwa z naszej Aplikacji w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Jeśli użytkownik chce zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, może to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia. Dane z urządzeń przenośnych. Możemy gromadzić informacje o urządzeniu (np. identyfikator urządzenia mobilnego, model i producent), system operacyjny, informacje o wersji oraz adres IP. Powiadomienia Push. Możemy poprosić Cię o wysyłanie powiadomień push dotyczących Twojego konta lub Aplikacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tego typu powiadomień, możesz je wyłączyć w ustawieniach urządzenia.

Wykorzystanie informacji o użytkowniku

Jeśli mamy dokładne informacje o Tobie, możemy zapewnić Ci sprawną, wydajną i dostosowaną do Twoich potrzeb obsługę. W szczególności, możemy wykorzystywać informacje, które zebraliśmy o Tobie za pośrednictwem Witryny do: a. Administrowanie loteriami, promocjami i konkursami. b. Pomoc organom ścigania i reagowanie na wezwania sądowe. c. Sporządzanie anonimowych danych statystycznych i analiz do użytku wewnętrznego lub dla stron trzecich. d. Tworzenie konta i zarządzanie nim. e. Wysyłania użytkownikowi ukierunkowanych reklam, kuponów, biuletynów i innych informacji o promocjach i Witrynie. f. Wysłać Ci wiadomość e-mail dotyczącą Twojego zamówienia. g. Umożliwia komunikację między użytkownikami. h. Realizować i zarządzać zakupami, zamówieniami, płatnościami i innymi transakcjami związanymi z Witryną. i. Tworzenia osobistego profilu użytkownika w celu personalizacji przyszłych wizyt w Witrynie. j. Zwiększenie efektywności i działania Witryny. k.Monitorowanie i analizowanie użytkowania oraz trendów w celu poprawy komfortu korzystania z Witryny. l. Powiadamiać użytkownika o aktualizacjach Strony. m. Oferować Ci nowe produkty, usługi i rekomendacje. n. Prowadzenie innych działań biznesowych w zależności od potrzeb. o. Zapobieganie oszukańczym transakcjom, monitorowanie przed kradzieżą i ochrona przed działalnością przestępczą. p. Przetwarzanie płatności i zwrotów. r. Uzyskiwać informacje zwrotne na temat korzystania z witryny i kontaktować się z użytkownikiem. s. Rozstrzyganie sporów i problemów. t. Odpowiadanie na zapytania dotyczące produktów i obsługi klienta. u. Wysłać Ci newsletter. w. Poproś o wsparcie dla strony.

Udostępnianie informacji o użytkowniku

W pewnych sytuacjach możemy udostępniać informacje, które zebraliśmy na temat użytkownika. Twoje informacje mogą być udostępniane w następujący sposób: Zgodnie z prawem lub w celu ochrony praw. Jeśli uważamy, że ujawnienie informacji o użytkowniku jest konieczne do odpowiedzi na procesy prawne, do zbadania lub naprawienia możliwych naruszeń naszych zasad lub do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób, możemy udostępnić informacje o użytkowniku w sposób dozwolony lub wymagany przez obowiązujące prawo, zasady lub przepisy. Obejmuje to udostępnianie informacji innym firmom w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego. Dostawcy usług stron trzecich Możemy udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim, które świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, w tym przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i wsparcie marketingowe. Komunikacja marketingowa Za Państwa zgodą lub z możliwością jej wycofania, możemy udostępniać Państwa dane osobom trzecim w celach marketingowych, o ile jest to dozwolone przez prawo.

Biuletyn informacyjny

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na dole każdej wiadomości. Partnerzy Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym podmiotom stowarzyszonym. W takim przypadku wymagamy, aby te podmioty stowarzyszone przestrzegały niniejszej Polityki Prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów w spółkach joint venture lub inne podmioty, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami. Partnerzy biznesowi Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym w celu zapewnienia użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji. Kontakty w mediach społecznościowych Gdy użytkownik łączy się z Witryną [lub naszą aplikacją mobilną] za pośrednictwem sieci społecznościowej, jego kontakty w sieci społecznościowej zobaczą jego imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz opisy jego aktywności. Inni dostawcy zewnętrzni Możemy udostępniać informacje o użytkowniku reklamodawcom i inwestorom w celu przeprowadzenia ogólnej analizy biznesowej. Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku takim stronom trzecim w celach marketingowych, zgodnie z prawem.

Sprzedaż lub upadłość

W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży całości lub części naszych aktywów, fuzji lub przejęcia przez inną firmę, możemy przekazać informacje o użytkowniku do nowej firmy. Jeśli zakończymy działalność lub ogłosimy upadłość, informacje o użytkowniku będą stanowić aktywa, które zostaną przekazane lub przejęte przez inną firmę. Przyjmujesz do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce i że osoba przejmująca może odmówić honorowania zobowiązań podjętych przez nas w niniejszej Polityce Prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, z którymi użytkownik dzieli się danymi osobowymi lub wrażliwymi, i nie mamy uprawnień do zarządzania lub kontrolowania żądań osób trzecich. Jeśli użytkownik nie życzy sobie dłużej otrzymywać korespondencji, wiadomości e-mail lub innych wiadomości od osób trzecich, jest odpowiedzialny za skontaktowanie się bezpośrednio z daną osobą trzecią.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia w Witrynie i naszej aplikacji mobilnej w celu dostosowania Witryny i naszej aplikacji mobilnej do potrzeb użytkownika oraz poprawy jego doświadczenia. Używamy plików cookie do przetwarzania i analizowania informacji o usługach, które widzisz na naszej stronie internetowej. Pomagają one użytkownikowi zapamiętać wszystkie usługi zapisane w koszyku podczas składania zamówienia oraz zapamiętać preferencje użytkownika dla wszystkich przyszłych wizyt. Możesz wybrać, aby Twój komputer ostrzegał Cię za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie. Robisz to poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Każda przeglądarka jest trochę inna. Sprawdź więc menu pomocy swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo modyfikować pliki cookie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, nasze usługi mogą nie działać poprawnie z Twoją przeglądarką, ale nadal możesz składać zamówienia. Podczas korzystania z witryny internetowej lub naszej aplikacji mobilnej, dane osobowe nie są gromadzone za pomocą technologii śledzenia. Cookies to małe pliki, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej mogą być przechowywane w plikach cookies. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Użytkownik może usunąć lub odrzucić pliki cookie, ale należy pamiętać, że takie działanie może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność strony internetowej.

Reklama internetowa

Ponadto możemy korzystać z oprogramowania stron trzecich do wyświetlania reklam w Witrynie internetowej [i naszej aplikacji mobilnej], wdrażania kampanii marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zarządzania innymi interaktywnymi inicjatywami marketingowymi. To oprogramowanie stron trzecich może wykorzystywać pliki cookie lub podobną technologię śledzenia do zarządzania i optymalizacji Twoich doświadczeń online z nami. Analityka strony internetowej Możemy również współpracować z wybranymi dostawcami zewnętrznymi w celu umożliwienia korzystania z technologii śledzenia i usług remarketingowych na Stronie internetowej poprzez wykorzystanie plików cookie pierwszej i trzeciej strony w celu, między innymi, analizowania i śledzenia korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej, określania popularności pewnych treści i lepszego zrozumienia aktywności online. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc, która wykorzystuje "cookies" (pliki tekstowe) umieszczane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Wchodząc na stronę internetową, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych przez te osoby trzecie. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności i bezpośredniego kontaktu z nimi w celu uzyskania odpowiedzi na pytania. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych tym sprzedawcom zewnętrznym. Gromadzimy i wykorzystujemy wszystkie informacje analityczne wraz z informacjami analitycznymi innych użytkowników w taki sposób, że nie mogą być one w uzasadniony sposób wykorzystane do identyfikacji konkretnego użytkownika. Możesz wyłączyć śledzenie przez Google Analytics instalując ten dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Strony internetowe osób trzecich

Na naszej stronie internetowej nie oferujemy żadnych produktów ani usług osób trzecich. Bezpieczeństwo informacji o użytkowniku W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa. Wszystkie poufne informacje, które nam przekazujesz, są szyfrowane i znajdują się za zabezpieczonymi sieciami. Wszystkie transakcje są obsługiwane przez dostawcę bramy i nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach. Wszystkie dane są dostępne dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu i są zobowiązane do zachowania poufności wszystkich informacji. Stosujemy szereg środków bezpieczeństwa, gdy użytkownik składa zamówienie, wprowadza, przesyła lub uzyskuje dostęp do swoich danych.

Polityka na rzecz dzieci

Świadomie nie zabiegamy o dzieci poniżej 13 roku życia ani nie prowadzimy marketingu wśród nich. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek informacjach zebranych przez nas od dzieci poniżej 13 roku życia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Cechy nieśledzenia

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne posiadają funkcję Do-Not-Track ("DNT") lub ustawienia, które można włączyć, aby wskazać, że użytkownik nie chce, aby informacje o jego aktywności w sieci były monitorowane i gromadzone. Nie ustalono jeszcze jednolitego standardu technologicznego dla wykrywania i wdrażania sygnałów DNT. Dlatego też obecnie nie reagujemy na sygnały DNT przeglądarki lub inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twojej decyzji o nie byciu śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, powiadomimy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej Polityki Prywatności. Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne posiadają funkcję Do-Not-Track ("DNT") lub ustawienia, które można włączyć, aby zasygnalizować, że użytkownik nie chce, aby informacje o jego aktywności w sieci były monitorowane i gromadzone. Jeśli użytkownik ustawi w swojej przeglądarce sygnał DNT, będziemy reagować na takie sygnały przeglądarki DNT.